Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

בשורה טובה לגולשים: הפחתה של 20% בעלות הכניסה לאתר החרמון

מאת: רוני נאור-חפרי |

בשורה טובה לגולשים: הפחתה של 20% בעלות הכניסה לאתר החרמון. ההפחתה אושרה כחלק מחוזה ארוך טווח, שנחתם לאחרונה בין רשות מקרקעי ישראל לבין חברת הר חרמון, שבבעלות מושב נווה אטי"ב. החברה תשלם למדינה תמלוגים בגין השימוש באתר.

על פי ההסכם, מחירי הכניסה לאתר ורמת השירותים הניתנים בו יהיו בפיקוח משרד התיירות. המחירים יופחתו בשיעור של 20% משיעורם כיום. כך, יוכלו המבקרים באתר ליהנות ממחירים מופחתים כבר בעונת החורף הנוכחית ללא ירידה ברמת השירות הניתנת באתר. זאת, בהתאם למדיניות משרד התיירות להוזלת הנופש ולשמירה על רמת תחזוקה גבוהה של אתרי תיירות.

מועצת מקרקעי ישראל החליטה להחכיר את אתר החרמון לחברת "הר חרמון" לתקופת חכירה של 49 שנה רטרואקטיבית משנת 1996. החברה תשלם לרשות מקרקעי ישראל תמלוג שנתי בסך 5% מהכנסות החברה ואגודת נווה אטי"ב, מכל פעילות המתבצעת באתר. כמו כן, אישרה המועצה, כי חוזה החכירה יכלול תנאי לפיו המדינה רשאית לפקח על מחירי הכניסה לאתר, זאת בתיאום עם משרד התיירות.

בנוסף, החברה תתחייב לשמור על רמת שירותים נאותה באתר במהלך כל תקופת החכירה בפיקוח משרד התיירות.מועצת מקרקעי ישראל או אחת מוועדותיה תהיה מוסמכת לקבוע הפחתה מהמחיר שנקבע.